Pozor! Změna v dodacích podmínkách. Objednávky jsou odeslány do 3 pracovních dnů.
Zpět do obchodu

Registrace

Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Prodávající Mario Ritter, IČ 067 57 901, sídlem Valašské Klobouky, Cyrilometodějská 651, PSČ 766 01, podnikající jako osoba samostatně výdělečně činná s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, email: info@etnobot.cz

(dále jen „Prodávající“),

jako správce a zpracovatel osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.etnobot.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, a to na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tzv. „nařízení GDPR.“

 

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

V případě, kdy kontaktujete Prodávajícího prostřednictvím webových stránek a projevíte zájem o jeho služby či zboží, můžete být požádáni o vyplnění Vašich osobních údajů, a to:

 1. jméno a příjmení

 2. identifikační číslo

 3. datum narození

 4. adresa

 5. telefonní číslo

 6. e-mailová adresa

 

Na základě podmínek společnosti Google LLC a za účelem umožnění provozování webových stránek Prodávajícího využívá sběr tzv. „cookies“. Cookeis je počítačovým souborem, pomocí kterého lze rozeznat přístroj osoby, která webové stránky Prodávající navštívila. Požadavek na sběr cookies vychází jednak z nutnosti provozování webových stránek, kdy tzv. „funkční“ cookies jsou nezbytné k jejich řádnému, a jednak z podmínek vyžadovaných společností Google LLC. Prodávající si Vás tímto dovoluje upozornit na skutečnost, že pokud vyjádříte souhlas se zpracováním „cookies“, a to prostřednictvím určené grafické lišty na webových stránkách Prodávajícího, souhlasíte se zpracováním těchto údajů, přičemž Prodávající je oprávněn tyto informace použít pro účely zobrazování tzv. cílené reklamy na jiných webových stránkách či sociálních sítích. Soubory cookies jsou využívány společností Google LLC dle jejich zásad ochrany soukromí a smluvních podmínek. Rozsah, účel a nastavení cookies, které jsou poskytovány společnosti Google LLC, je výlučně Vaší volbou, kdy máte právo ovlivnit rozsah a účel sledovaných „cookies“v souladu s politikou ochrany osobních údajů společnosti Google LLC. V případě, že máte zájem změnit nastavení cookies souborů oproti standardnímu nastavení společnosti Google LLC, či o bližší informace, navštivte prosím webovou stránku https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Tímto způsobem budete přesměrováni přímo na výše uvedené stránky společnosti Google LLC, kde máte k dispozici nezbytná poučení, informace a návody, jak nastavit rozsah a druh Vašich cookies a omezit účel jejich užívání způsobem odpovídajícím Vašim potřebám a Vašemu svobodnému rozhodnutí.

 

 1. Účel zpracování

Údaje, které Prodávajícímu poskytnete jsou použity výlučně k plnění zákonné (daňové a účetní) či smluvní (dodání zboží pro případ uzavření kupní smlouvy) povinnosti – se kterými vyslovujete souhlas při uzavírání kupní smlouvy. Údaje Prodávající zpracovává zejména po účely vypořádání kupní smlouvy, doručení zboží, vyřízení uplatněných nároků z vad předmětu kupní smlouvy nebo archivačním účelům. Neposkytnutí vyžadovaných nezbytných osobních údajů uvedených ve čl. I písm. a) až d) má za následek neuzavření kupní smlouvy.

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. V případě Vašeho dotazu Vám rádi sdělíme bližší skutečnosti.

 

Ve vztahu k souborům cookies – viz. čl. I.

 

 

 1. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Prodávající je správcem a zpracovatelem osobních údajů, kdy osobní údaje primárně zpracovává sám, případně svými zaměstnanci. Osobní údaje Prodávající nicméně může dále poskytnout následujícím osobám:

 • Poskytovateli externích účetních služeb v souvislosti s plněním účetních a daňových povinností Prodávajícího

 • Poskytovateli externích webhostingových a IT služeb – zejména obchodní společnosti Shoptet s.r.o., IČ 289 35 675, sídlem Praha 6, Dvořeckého 628/8, Břevnov, PSČ 169 00

 • Doručovatelům zboží za účelem jeho dodání, zejména pak Česká pošta, s.p., případně společnosti Zásilkovna s.r.o., PPL CZ s.r.o.

 • Poskytovateli externích archivačních a skartačních služeb v rámci plnění zákonné povinnosti Společnosti na archivaci a skartaci dokumentů dle příslušných právních předpisů České republiky

 • Poskytovateli platebních služeb – pays.cz s.r.o., IČ 036 86 515,

 • Poskytovateli komunikační aplikace - Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681
 • Poskytovateli srovnávači zboží Heureka Group a.s. IČ: 07822774 DIČ: CZ07822774 - pouze při zaškrtnutém dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky

vždy výlučně v nezbytně nutném rozsahu, za nezbytně nutným účelem, výlučně v rámci EU a EHP, při zachování všech povinností ochrany osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného má společnost Google LLC, jakožto nadnárodní korporace se sídlem mimo EU a EHP, přístup k Vašim souborům „cookies“ co do druhu a rozsahu Vámi provedeného nastavení – k tomu blíže viz. čl. I.

 

Prodávající poskytne Vaše osobní údaje také orgánům veřejné moci v rámci plnění zákonných povinností nebo v případě plnění dozorové a kontrolní funkce příslušného orgánu veřejné moci (Finanční úřad, ČOI, Úřad pro ochranu osobních údajů, apod.). V nezbytně nutných případech je Prodávající oprávněn použít Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu k ochraně svých práv a oprávněných zájmů, a to včetně zpřístupnění dalším osobám, nebude-li uvedené převáženo Vaším zájmem, právy a svobodami – jedná se např. o situace právních sporů mezi Prodávajícím a Vámi z kupní smlouvy, kdy mohou být údaje poskytnuty advokátní kanceláři, soudům, apod.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude Prodávající zpracovávat:

 1. po dobutrvání smluvních povinností mezi Vámi a Prodávajícím

 2. po dobu, kdy je tyto údaje Prodávající povinen archivovat dle příslušných právních předpisů, nejdéle však 15 let od konce zdaňovacího období ve kterém se uskuteční plnění dle příslušného smluvního vztahu

 

 1. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k Prodávajícím prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo vznést námitku proti zpracování; a

 2. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

 

 1. Právo na přístup k osobním údajům u Prodávajícího znamená, že lze kdykoliv požádat o potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, informace o právu na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky, odkud osobní údaje byly získány, zda dochází na základě jejich zpracování k automatickému rozhodování, včetně případného profilování a k zaslání kopie Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezúplatné, za další poskytnutí pak při splnění podmínek nařízení GDPR může Prodávající požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 2. Právo na opravu osobních údajů, což znamená, že lze požádat Prodávajícího o opravu či doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné.

 3. Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že Prodávající musí vymazat Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) neexistuje žádný důvod pro jejich zpracování (iii)vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší případné sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů požadujete pouze omezit zpracování, (iii) Prodávající již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud jste vznesl námitky proti zpracování, pak Prodávající může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 5. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracovávaných na základě takového souhlasu, což znamená, že kdykoli můžete kontaktovat Prodávajícího a sdělit mu, že odvoláváte příslušný, dříve udělený souhlas. Společnost nadále takové osobní údaje již nebude zpracovávat. Toto právo se neuplatní ve vztahu k Prodávajícím zpracovávaných osobních údajů na základě jiného právního důvodu (ze zákona či smluvní povinnosti, apod.)

 6. Právo na přenositelnost osobních údajů, což znamená, že máte právo získat své osobní údaje, které jste poskytl Prodávajícímu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, aje-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Prodávající tyto údaje předal jinému správci.

 7. Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů, což znamená, že můžete u Prodávajícího podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, na základě které Prodávající dále nebude osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy nebo svobodami.

 

Veškerá svá práva můžete uplatnit u Prodávajícího písemnou formou či elektronicky na kontaktních údajích Prodávajícího v záhlaví těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

Nad rámec shora uvedených práv máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů dozorovému a kontrolnímu orgánu v oblasti ochrany osobních údajů kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, email: posta@uoou.cz, sídlem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací o související problematice, Vašich právech a povinnostech Společnosti lze rovněž nalézt na stránkách www.uoou.cz v sekci „GDPR“.

 

 1. Zpracování osobních údajů dětí

Webové stránky Prodávajícího nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let Prodávající nezpracovává.

 

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit na kontaktech uvedených v záhlaví těchto zásad nebo zveřejněných na webu www.etnobot.cz

 

Zpět do obchodu

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamy, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení